Email 0941 00 8888

Sản phẩm

array(12) {
 [0]=>
 array(14) {
  ["ten"]=>
  string(18) "Khò cohiba mã 06"
  ["id"]=>
  string(3) "812"
  ["tenkhongdau"]=>
  string(16) "kho-cohiba-ma-06"
  ["thumb"]=>
  NULL
  ["photo"]=>
  string(16) "252025133792.jpg"
  ["gia"]=>
  string(0) ""
  ["giakm"]=>
  string(1) "0"
  ["rate"]=>
  string(1) "0"
  ["luot_rate"]=>
  string(1) "0"
  ["id_list"]=>
  string(3) "105"
  ["mota"]=>
  string(0) ""
  ["spkm"]=>
  NULL
  ["masp"]=>
  string(0) ""
  ["spbc"]=>
  NULL
 }
 [1]=>
 array(14) {
  ["ten"]=>
  string(18) "Khò cohiba mã 05"
  ["id"]=>
  string(3) "811"
  ["tenkhongdau"]=>
  string(16) "kho-cohiba-ma-05"
  ["thumb"]=>
  NULL
  ["photo"]=>
  string(16) "278558275563.jpg"
  ["gia"]=>
  string(0) ""
  ["giakm"]=>
  string(1) "0"
  ["rate"]=>
  string(1) "0"
  ["luot_rate"]=>
  string(1) "0"
  ["id_list"]=>
  string(3) "105"
  ["mota"]=>
  string(0) ""
  ["spkm"]=>
  NULL
  ["masp"]=>
  string(0) ""
  ["spbc"]=>
  NULL
 }
 [2]=>
 array(14) {
  ["ten"]=>
  string(18) "Khò cohiba mã 04"
  ["id"]=>
  string(3) "810"
  ["tenkhongdau"]=>
  string(16) "kho-cohiba-ma-04"
  ["thumb"]=>
  NULL
  ["photo"]=>
  string(16) "363025893293.jpg"
  ["gia"]=>
  string(0) ""
  ["giakm"]=>
  string(1) "0"
  ["rate"]=>
  string(1) "0"
  ["luot_rate"]=>
  string(1) "0"
  ["id_list"]=>
  string(3) "105"
  ["mota"]=>
  string(0) ""
  ["spkm"]=>
  NULL
  ["masp"]=>
  string(0) ""
  ["spbc"]=>
  NULL
 }
 [3]=>
 array(14) {
  ["ten"]=>
  string(18) "Khò cohiba mã 03"
  ["id"]=>
  string(3) "808"
  ["tenkhongdau"]=>
  string(16) "kho-cohiba-ma-03"
  ["thumb"]=>
  NULL
  ["photo"]=>
  string(16) "139129905582.jpg"
  ["gia"]=>
  string(0) ""
  ["giakm"]=>
  string(1) "0"
  ["rate"]=>
  string(1) "0"
  ["luot_rate"]=>
  string(1) "0"
  ["id_list"]=>
  string(3) "105"
  ["mota"]=>
  string(0) ""
  ["spkm"]=>
  NULL
  ["masp"]=>
  string(0) ""
  ["spbc"]=>
  NULL
 }
 [4]=>
 array(14) {
  ["ten"]=>
  string(18) "Khò cohiba mã 02"
  ["id"]=>
  string(3) "807"
  ["tenkhongdau"]=>
  string(16) "kho-cohiba-ma-02"
  ["thumb"]=>
  NULL
  ["photo"]=>
  string(16) "409776842143.jpg"
  ["gia"]=>
  string(0) ""
  ["giakm"]=>
  string(1) "0"
  ["rate"]=>
  string(1) "0"
  ["luot_rate"]=>
  string(1) "0"
  ["id_list"]=>
  string(3) "105"
  ["mota"]=>
  string(0) ""
  ["spkm"]=>
  NULL
  ["masp"]=>
  string(0) ""
  ["spbc"]=>
  NULL
 }
 [5]=>
 array(14) {
  ["ten"]=>
  string(18) "Khò cohiba mã 01"
  ["id"]=>
  string(3) "806"
  ["tenkhongdau"]=>
  string(16) "kho-cohiba-ma-01"
  ["thumb"]=>
  NULL
  ["photo"]=>
  string(16) "540653528254.jpg"
  ["gia"]=>
  string(0) ""
  ["giakm"]=>
  string(1) "0"
  ["rate"]=>
  string(1) "0"
  ["luot_rate"]=>
  string(1) "0"
  ["id_list"]=>
  string(3) "105"
  ["mota"]=>
  string(0) ""
  ["spkm"]=>
  NULL
  ["masp"]=>
  string(0) ""
  ["spbc"]=>
  NULL
 }
 [6]=>
 array(14) {
  ["ten"]=>
  string(37) "Tủ bảo quản xì gà nhập USA "
  ["id"]=>
  string(3) "803"
  ["tenkhongdau"]=>
  string(26) "tu-bao-quan-xi-ga-nhap-usa"
  ["thumb"]=>
  NULL
  ["photo"]=>
  string(16) "571929131387.jpg"
  ["gia"]=>
  string(0) ""
  ["giakm"]=>
  string(1) "0"
  ["rate"]=>
  string(1) "0"
  ["luot_rate"]=>
  string(1) "0"
  ["id_list"]=>
  string(3) "105"
  ["mota"]=>
  string(0) ""
  ["spkm"]=>
  NULL
  ["masp"]=>
  string(0) ""
  ["spbc"]=>
  NULL
 }
 [7]=>
 array(14) {
  ["ten"]=>
  string(24) "Xì gà Montecristo No 1"
  ["id"]=>
  string(3) "797"
  ["tenkhongdau"]=>
  string(22) "xi-ga-montecristo-no-1"
  ["thumb"]=>
  NULL
  ["photo"]=>
  string(16) "784053494427.jpg"
  ["gia"]=>
  string(0) ""
  ["giakm"]=>
  string(1) "0"
  ["rate"]=>
  string(1) "0"
  ["luot_rate"]=>
  string(1) "0"
  ["id_list"]=>
  string(3) "173"
  ["mota"]=>
  string(0) ""
  ["spkm"]=>
  NULL
  ["masp"]=>
  string(0) ""
  ["spbc"]=>
  NULL
 }
 [8]=>
 array(14) {
  ["ten"]=>
  string(35) "Xì GÀ PARTAGAS SERIE D No.5 Tubos"
  ["id"]=>
  string(3) "795"
  ["tenkhongdau"]=>
  string(32) "xi-ga-partagas-serie-d-no5-tubos"
  ["thumb"]=>
  NULL
  ["photo"]=>
  string(16) "904649169463.jpg"
  ["gia"]=>
  string(0) ""
  ["giakm"]=>
  string(1) "0"
  ["rate"]=>
  string(1) "0"
  ["luot_rate"]=>
  string(1) "0"
  ["id_list"]=>
  string(3) "173"
  ["mota"]=>
  string(0) ""
  ["spkm"]=>
  NULL
  ["masp"]=>
  string(0) ""
  ["spbc"]=>
  NULL
 }
 [9]=>
 array(14) {
  ["ten"]=>
  string(38) "Robusto hộp 3s- hộp 15s- hộp 25s"
  ["id"]=>
  string(3) "794"
  ["tenkhongdau"]=>
  string(30) "robusto-hop-3s-hop-15s-hop-25s"
  ["thumb"]=>
  NULL
  ["photo"]=>
  string(17) "459490425422.jpeg"
  ["gia"]=>
  string(0) ""
  ["giakm"]=>
  string(1) "0"
  ["rate"]=>
  string(1) "0"
  ["luot_rate"]=>
  string(1) "0"
  ["id_list"]=>
  string(3) "173"
  ["mota"]=>
  string(0) ""
  ["spkm"]=>
  NULL
  ["masp"]=>
  string(0) ""
  ["spbc"]=>
  NULL
 }
 [10]=>
 array(14) {
  ["ten"]=>
  string(38) "Siglo I hộp 3s- hộp 15s- hộp 25s"
  ["id"]=>
  string(3) "791"
  ["tenkhongdau"]=>
  string(30) "siglo-i-hop-3s-hop-15s-hop-25s"
  ["thumb"]=>
  string(0) ""
  ["photo"]=>
  string(17) "726566916581.jpeg"
  ["gia"]=>
  string(0) ""
  ["giakm"]=>
  string(1) "0"
  ["rate"]=>
  string(1) "0"
  ["luot_rate"]=>
  string(1) "0"
  ["id_list"]=>
  string(3) "173"
  ["mota"]=>
  string(0) ""
  ["spkm"]=>
  string(1) "0"
  ["masp"]=>
  string(0) ""
  ["spbc"]=>
  string(1) "0"
 }
 [11]=>
 array(14) {
  ["ten"]=>
  string(39) "Siglo II hộp 3s- hộp 15s- hộp 25s"
  ["id"]=>
  string(3) "790"
  ["tenkhongdau"]=>
  string(31) "siglo-ii-hop-3s-hop-15s-hop-25s"
  ["thumb"]=>
  string(0) ""
  ["photo"]=>
  string(17) "162047904791.jpeg"
  ["gia"]=>
  string(0) ""
  ["giakm"]=>
  string(1) "0"
  ["rate"]=>
  string(1) "0"
  ["luot_rate"]=>
  string(1) "0"
  ["id_list"]=>
  string(3) "173"
  ["mota"]=>
  string(0) ""
  ["spkm"]=>
  string(1) "0"
  ["masp"]=>
  string(0) ""
  ["spbc"]=>
  string(1) "0"
 }
}