Email 0941008888

Sản phẩm

array(15) {
 [0]=>
 array(14) {
  ["ten"]=>
  string(37) "Tủ bảo quản xì gà nhập USA "
  ["id"]=>
  string(3) "803"
  ["tenkhongdau"]=>
  string(26) "tu-bao-quan-xi-ga-nhap-usa"
  ["thumb"]=>
  NULL
  ["photo"]=>
  string(16) "571929131387.jpg"
  ["gia"]=>
  string(0) ""
  ["giakm"]=>
  string(1) "0"
  ["rate"]=>
  string(1) "0"
  ["luot_rate"]=>
  string(1) "0"
  ["id_list"]=>
  string(3) "105"
  ["mota"]=>
  string(0) ""
  ["spkm"]=>
  NULL
  ["masp"]=>
  string(0) ""
  ["spbc"]=>
  NULL
 }
 [1]=>
 array(14) {
  ["ten"]=>
  string(24) "Xì gà Montecristo No 1"
  ["id"]=>
  string(3) "798"
  ["tenkhongdau"]=>
  string(22) "xi-ga-montecristo-no-1"
  ["thumb"]=>
  NULL
  ["photo"]=>
  string(16) "078808139618.jpg"
  ["gia"]=>
  string(0) ""
  ["giakm"]=>
  string(1) "0"
  ["rate"]=>
  string(1) "0"
  ["luot_rate"]=>
  string(1) "0"
  ["id_list"]=>
  string(3) "173"
  ["mota"]=>
  string(0) ""
  ["spkm"]=>
  NULL
  ["masp"]=>
  string(0) ""
  ["spbc"]=>
  NULL
 }
 [2]=>
 array(14) {
  ["ten"]=>
  string(24) "Xì gà Montecristo No 1"
  ["id"]=>
  string(3) "797"
  ["tenkhongdau"]=>
  string(22) "xi-ga-montecristo-no-1"
  ["thumb"]=>
  NULL
  ["photo"]=>
  string(16) "784053494427.jpg"
  ["gia"]=>
  string(0) ""
  ["giakm"]=>
  string(1) "0"
  ["rate"]=>
  string(1) "0"
  ["luot_rate"]=>
  string(1) "0"
  ["id_list"]=>
  string(3) "173"
  ["mota"]=>
  string(0) ""
  ["spkm"]=>
  NULL
  ["masp"]=>
  string(0) ""
  ["spbc"]=>
  NULL
 }
 [3]=>
 array(14) {
  ["ten"]=>
  string(35) "Xì GÀ PARTAGAS SERIE D No.5 Tubos"
  ["id"]=>
  string(3) "796"
  ["tenkhongdau"]=>
  string(32) "xi-ga-partagas-serie-d-no5-tubos"
  ["thumb"]=>
  NULL
  ["photo"]=>
  string(16) "885918078026.jpg"
  ["gia"]=>
  string(0) ""
  ["giakm"]=>
  string(1) "0"
  ["rate"]=>
  string(1) "0"
  ["luot_rate"]=>
  string(1) "0"
  ["id_list"]=>
  string(3) "173"
  ["mota"]=>
  string(0) ""
  ["spkm"]=>
  NULL
  ["masp"]=>
  string(0) ""
  ["spbc"]=>
  NULL
 }
 [4]=>
 array(14) {
  ["ten"]=>
  string(35) "Xì GÀ PARTAGAS SERIE D No.5 Tubos"
  ["id"]=>
  string(3) "795"
  ["tenkhongdau"]=>
  string(32) "xi-ga-partagas-serie-d-no5-tubos"
  ["thumb"]=>
  NULL
  ["photo"]=>
  string(16) "904649169463.jpg"
  ["gia"]=>
  string(0) ""
  ["giakm"]=>
  string(1) "0"
  ["rate"]=>
  string(1) "0"
  ["luot_rate"]=>
  string(1) "0"
  ["id_list"]=>
  string(3) "173"
  ["mota"]=>
  string(0) ""
  ["spkm"]=>
  NULL
  ["masp"]=>
  string(0) ""
  ["spbc"]=>
  NULL
 }
 [5]=>
 array(14) {
  ["ten"]=>
  string(38) "Robusto hộp 3s- hộp 15s- hộp 25s"
  ["id"]=>
  string(3) "794"
  ["tenkhongdau"]=>
  string(30) "robusto-hop-3s-hop-15s-hop-25s"
  ["thumb"]=>
  NULL
  ["photo"]=>
  string(17) "459490425422.jpeg"
  ["gia"]=>
  string(0) ""
  ["giakm"]=>
  string(1) "0"
  ["rate"]=>
  string(1) "0"
  ["luot_rate"]=>
  string(1) "0"
  ["id_list"]=>
  string(3) "173"
  ["mota"]=>
  string(0) ""
  ["spkm"]=>
  NULL
  ["masp"]=>
  string(0) ""
  ["spbc"]=>
  NULL
 }
 [6]=>
 array(14) {
  ["ten"]=>
  string(38) "Siglo I hộp 3s- hộp 15s- hộp 25s"
  ["id"]=>
  string(3) "791"
  ["tenkhongdau"]=>
  string(30) "siglo-i-hop-3s-hop-15s-hop-25s"
  ["thumb"]=>
  string(0) ""
  ["photo"]=>
  string(17) "726566916581.jpeg"
  ["gia"]=>
  string(0) ""
  ["giakm"]=>
  string(1) "0"
  ["rate"]=>
  string(1) "0"
  ["luot_rate"]=>
  string(1) "0"
  ["id_list"]=>
  string(3) "173"
  ["mota"]=>
  string(0) ""
  ["spkm"]=>
  string(1) "0"
  ["masp"]=>
  string(0) ""
  ["spbc"]=>
  string(1) "0"
 }
 [7]=>
 array(14) {
  ["ten"]=>
  string(39) "Siglo II hộp 3s- hộp 15s- hộp 25s"
  ["id"]=>
  string(3) "790"
  ["tenkhongdau"]=>
  string(31) "siglo-ii-hop-3s-hop-15s-hop-25s"
  ["thumb"]=>
  string(0) ""
  ["photo"]=>
  string(17) "162047904791.jpeg"
  ["gia"]=>
  string(0) ""
  ["giakm"]=>
  string(1) "0"
  ["rate"]=>
  string(1) "0"
  ["luot_rate"]=>
  string(1) "0"
  ["id_list"]=>
  string(3) "173"
  ["mota"]=>
  string(0) ""
  ["spkm"]=>
  string(1) "0"
  ["masp"]=>
  string(0) ""
  ["spbc"]=>
  string(1) "0"
 }
 [8]=>
 array(14) {
  ["ten"]=>
  string(41) "Siglo III hộp 3s- hộp 15s- hộp 25s."
  ["id"]=>
  string(3) "789"
  ["tenkhongdau"]=>
  string(32) "siglo-iii-hop-3s-hop-15s-hop-25s"
  ["thumb"]=>
  string(0) ""
  ["photo"]=>
  string(17) "503336136907.jpeg"
  ["gia"]=>
  string(0) ""
  ["giakm"]=>
  string(1) "0"
  ["rate"]=>
  string(1) "0"
  ["luot_rate"]=>
  string(1) "0"
  ["id_list"]=>
  string(3) "173"
  ["mota"]=>
  string(0) ""
  ["spkm"]=>
  string(1) "0"
  ["masp"]=>
  string(0) ""
  ["spbc"]=>
  string(1) "0"
 }
 [9]=>
 array(14) {
  ["ten"]=>
  string(40) "Siglo IV hộp 3s- hộp 15s- hộp 25s."
  ["id"]=>
  string(3) "788"
  ["tenkhongdau"]=>
  string(31) "siglo-iv-hop-3s-hop-15s-hop-25s"
  ["thumb"]=>
  string(0) ""
  ["photo"]=>
  string(17) "152440419093.jpeg"
  ["gia"]=>
  string(0) ""
  ["giakm"]=>
  string(1) "0"
  ["rate"]=>
  string(1) "0"
  ["luot_rate"]=>
  string(1) "0"
  ["id_list"]=>
  string(3) "173"
  ["mota"]=>
  string(0) ""
  ["spkm"]=>
  string(1) "0"
  ["masp"]=>
  string(0) ""
  ["spbc"]=>
  string(1) "0"
 }
 [10]=>
 array(14) {
  ["ten"]=>
  string(41) "Siglo V hộp 3s - hộp 15s - hộp 25s."
  ["id"]=>
  string(3) "787"
  ["tenkhongdau"]=>
  string(30) "siglo-v-hop-3s-hop-15s-hop-25s"
  ["thumb"]=>
  string(0) ""
  ["photo"]=>
  string(17) "910349777601.jpeg"
  ["gia"]=>
  string(0) ""
  ["giakm"]=>
  string(1) "0"
  ["rate"]=>
  string(1) "0"
  ["luot_rate"]=>
  string(1) "0"
  ["id_list"]=>
  string(3) "173"
  ["mota"]=>
  string(0) ""
  ["spkm"]=>
  string(1) "0"
  ["masp"]=>
  string(0) ""
  ["spbc"]=>
  string(1) "0"
 }
 [11]=>
 array(14) {
  ["ten"]=>
  string(17) "Siglo VI hộp 3s"
  ["id"]=>
  string(3) "786"
  ["tenkhongdau"]=>
  string(15) "siglo-vi-hop-3s"
  ["thumb"]=>
  string(0) ""
  ["photo"]=>
  string(17) "642664405250.jpeg"
  ["gia"]=>
  string(0) ""
  ["giakm"]=>
  string(1) "0"
  ["rate"]=>
  string(1) "0"
  ["luot_rate"]=>
  string(1) "0"
  ["id_list"]=>
  string(3) "173"
  ["mota"]=>
  string(0) ""
  ["spkm"]=>
  string(1) "0"
  ["masp"]=>
  string(0) ""
  ["spbc"]=>
  string(1) "0"
 }
 [12]=>
 array(14) {
  ["ten"]=>
  string(18) "Siglo VI tubos 15s"
  ["id"]=>
  string(3) "785"
  ["tenkhongdau"]=>
  string(18) "siglo-vi-tubos-15s"
  ["thumb"]=>
  string(0) ""
  ["photo"]=>
  string(17) "153718723209.jpeg"
  ["gia"]=>
  string(0) ""
  ["giakm"]=>
  string(1) "0"
  ["rate"]=>
  string(1) "0"
  ["luot_rate"]=>
  string(1) "0"
  ["id_list"]=>
  string(3) "173"
  ["mota"]=>
  string(0) ""
  ["spkm"]=>
  string(1) "0"
  ["masp"]=>
  string(0) ""
  ["spbc"]=>
  string(1) "0"
 }
 [13]=>
 array(14) {
  ["ten"]=>
  string(18) "Siglo VI hộp 25s"
  ["id"]=>
  string(3) "784"
  ["tenkhongdau"]=>
  string(16) "siglo-vi-hop-25s"
  ["thumb"]=>
  string(0) ""
  ["photo"]=>
  string(17) "449108515970.jpeg"
  ["gia"]=>
  string(0) ""
  ["giakm"]=>
  string(1) "0"
  ["rate"]=>
  string(1) "0"
  ["luot_rate"]=>
  string(1) "0"
  ["id_list"]=>
  string(3) "173"
  ["mota"]=>
  string(938) "

chứa trong ống nhôm Đường kính: 52 ~ 2.06cm / 0.8 inches.

Độ dài: 15.00 cm / 5.9 inches. Vị: Gỗ. Độ nặng: Trung bình.

Hình dạng: Robusto

. Sản xuất bằng tay
Vòng đo: 52inch – Chiều dài:150 mm

 

" ["spkm"]=> string(1) "0" ["masp"]=> string(0) "" ["spbc"]=> string(1) "0" } [14]=> array(14) { ["ten"]=> string(18) "Siglo VI hộp 10s" ["id"]=> string(3) "783" ["tenkhongdau"]=> string(16) "siglo-vi-hop-10s" ["thumb"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(17) "319697274093.jpeg" ["gia"]=> string(0) "" ["giakm"]=> string(1) "0" ["rate"]=> string(1) "0" ["luot_rate"]=> string(1) "0" ["id_list"]=> string(3) "173" ["mota"]=> string(0) "" ["spkm"]=> string(1) "0" ["masp"]=> string(0) "" ["spbc"]=> string(1) "0" } }